خانم ولی اله

کارشناس مهماندار نمایشگاه

مخصوصا نمایشگاه ایرانمال

گرید A
برای هماهنگی روز های مورد نظر با دفتر مرکزی هماهنگ نمایید
02122925602