خودکار فلزی تبلیغاتی

قابلیت چاپ لوگو بر روی بدنه خودکار