15,300 تومان

طرح منظره
پایه : سلفونی
داخله : 24 صفحه گلاسه 200 گرم
ابعاد تصویر : 10/5*17
ابعاد کل کار : 14*19/5
فضای تبلیغات : 4*19