سررسید اروپایی همانطور که از نامش پیداست به سررسید های اروپایی مربوط می شود . صفحات داخلی سررسید اروپایی از 13 تا 13.5 سانتی متر عرض و از 21 تا 22 سانتی متر ارتفاع دارد و جلد آن ها بسته به نوع صحافی دوختی یا فنردوبل از 0.5 تا 1.5 سانتی متر از داخله آن بزرگتر است.

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی A229

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی A230

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی A231

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P20

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P21

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P22

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P23

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی T01

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی T02

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی T03