تماس با ما

چاپخانه
دفتر مرکزی

تـهــران – خیابان کـریـم خان – خیابان ویلا
خیابان خسرو – پلاک ۴۲ – طبقه ۵- واحد ۹

تلفن سفارشات

۷۰۵۱ ۸۸۹۱ – ۱۹۲ ۹۱۲ ۸۸  – ۱۱۴ ۹۱۲ ۸۸
۱۷۹ ۹۱۲ ۸۸ – ۱۹۵ ۹۱۲ ۸۸ – ۵۸۵ ۹۱۲ ۸۸

دفتر میرداماد

میرداماد – خیابان البرز – خیابان قبادیان شرقی 

تلفن میرداماد

۵۶۰۲ ۲۲۹۲- ۵۶۰۵ ۲۲۹۲- ۵۶۴۸ ۲۲۹۲

چاپخانه

تهران – کیلومتر ۱۰جاده مخصوص کــرج
جـنـب کارخانه پـارس ، خـیـابـان سـی ام
بن بـست یکـم  ، مجتمع چاپ مجــریــان