چاپخانه
دفتر میرداماد

میرداماد – خیابان البرز – خیابان قبادیان شرقی 
شماره 2 – واحد 5

تلفن میرداماد

5602 2292 – 5605 2292 – 5648 2292

دفتر مرکزی

تـهــران – میدان فردوسی ، خیابان شهید قرنی
خیابان خسرو – شماره ۴۲- طبقه ۵- واحد ۹
ساعت پذیرایی : 9 صبح الی 17.30

تلفن سفارشات

114 912 88 – 7051 8891 – 192 912 88

تلفن 24 ساعته

868 1360 0912

چاپخانه

تهران – کیلومتر 10جاده مخصوص کــرج
جـنـب کارخانه پـارس ، خـیـابـان سـی ام
بن بـست یکـم  ، مجتمع چاپ مجــریــان