• عکاسی تخصصی
  • پوشش خبری نمایشگاه
  • تهیه تیزر های تبلیغاتی چند دقیقه ای از نمایشگاه برای اینستاگرام و …

برای هماهنگی های بیشتر و روز های مورد نظر با دفتر مرکزی آژانس تبلیغاتی مجریان هماهنگ کنید.

تلفن : 02122925602