طرح مناظر جهان
پایه : پلکسی جعبه یادداشت جای قلم دار
داخله : 24 صفحه گلاسه 200 گرم
ابعاد تصویر : 10/5*17
ابعاد کل کار : 12*18/5