تامین نیروی نمایشگاهی

یکی از دغدغه های مهم کارفرمایان تامین نیروی نمایشگاهی است که جزو پکیج نمایشگاهی است که باید به نحو احسن اجرا شود .
این نیروهای نمایشگاهی باید آموزش دیده باشند و بتوانند از اعتبار شرکت آبرومندانه دفاع کنند.
چرا که 4 روز نمایشگاه و هزینه های زیاد و چشم به آینده برای کارفرما بسیار مهم است

امروزه شرکت های بزرگ برای استفاده بهینه از این فرصت از نیروهای آموزش دیده نمایشگاهی استفاده می کنند و استرس و دغدغه را از خود دور و تمام تمرکز خود را بجای درگیری با پرسنل شرکت ، بر روی قراردادهای بزرگ منعطف می کنند.

شرکت تبلیغاتی مجریان با استفاده از زبده ترین نیروهای تخصصی نمایشگاهی در بخش های نیروی نمایشگاهی اینفورمیشن ، نیروی نمایشگاهی سوپروایزر ، نیروی نمایشگاهی مهماندار ، نیروی نمایشگاهی پذیرایی ، نیروی سمپلر ، نیروی ایونت تامین کننده حجم زیادی از فعالیت شرکت های معتبر در نمایشگاه بین المللی می باشد.

نیروهای نمایشگاهی مجریان همگی آموزش تخصصی نمایشگاهی دیده و دارای تائیدیه epat می باشند .

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفو غرفه دار نمایشگاه M892

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M893

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M896

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M897

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M898

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M899

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M900

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M901

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M902

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M903

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M904

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M906

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M907

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M908

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M909

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M910

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M911

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M912

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M913

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M914

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M915

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M916

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M917

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M918

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M919

تامین نیروی نمایشگاهی

پروموت نمایشگاه M921

تامین نیروی نمایشگاهی

پوشش خبری نمایشگاه

تامین نیروی نمایشگاهی

تامین نیرو نمایشگاه M890

تامین نیروی نمایشگاهی

تامین نیرو نمایشگاه M891

تامین نیروی نمایشگاهی

مترجم نمایشگاه M918

تامین نیروی نمایشگاهی

مترجم نمایشگاه M919

تامین نیروی نمایشگاهی

مترجم نمایشگاه M920

تامین نیروی نمایشگاهی

نیروی غرفه دار M894

تماس بگیرید