تامین نیروی نمایشگاهی

یکی از دغدغه های مهم کارفرمایان تامین نیروی نمایشگاهی است که جزو پکیج نمایشگاهی است که باید به نحو احسن اجرا شود .
این نیروهای نمایشگاهی باید آموزش دیده باشند و بتوانند از اعتبار شرکت آبرومندانه دفاع کنند.
چرا که 4 روز نمایشگاه و هزینه های زیاد و چشم به آینده برای کارفرما بسیار مهم است

امروزه شرکت های بزرگ برای استفاده بهینه از این فرصت از نیروهای آموزش دیده نمایشگاهی استفاده می کنند و استرس و دغدغه را از خود دور و تمام تمرکز خود را بجای درگیری با پرسنل شرکت ، بر روی قراردادهای بزرگ منعطف می کنند.

شرکت تبلیغاتی مجریان با استفاده از زبده ترین نیروهای تخصصی نمایشگاهی در بخش های نیروی نمایشگاهی اینفورمیشن ، نیروی نمایشگاهی سوپروایزر ، نیروی نمایشگاهی مهماندار ، نیروی نمایشگاهی پذیرایی ، نیروی سمپلر ، نیروی ایونت تامین کننده حجم زیادی از فعالیت شرکت های معتبر در نمایشگاه بین المللی می باشد.

نیروهای نمایشگاهی مجریان همگی آموزش تخصصی نمایشگاهی دیده و دارای تائیدیه epat می باشند .

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفو غرفه دار نمایشگاه M892

تامین نیروی نمایشگاهی

اینفورمیشن نمایشگاه M893

تامین نیروی نمایشگاهی

تامین نیرو نمایشگاه M890

تامین نیروی نمایشگاهی

تامین نیرو نمایشگاه M891

تامین نیروی نمایشگاهی

سمپلر M895

تامین نیروی نمایشگاهی

نیروی غرفه دار M894

تماس بگیرید