تامین نیروی نمایشگاهی

یکی از دغدغه های مهم کارفرمایان تامین نیروی نمایشگاهی است که جزو پکیج نمایشگاهی است که باید به نحو احسن اجرا شود .
این نیروهای نمایشگاهی باید آموزش دیده باشند و بتوانند از اعتبار شرکت آبرومندانه دفاع کنند.
چرا که 4 روز نمایشگاه و هزینه های زیاد و چشم به آینده برای کارفرما بسیار مهم است

امروزه شرکت های بزرگ برای استفاده بهینه از این فرصت از نیروهای آموزش دیده نمایشگاهی استفاده می کنند و استرس و دغدغه را از خود دور و تمام تمرکز خود را بجای درگیری با پرسنل شرکت ، بر روی قراردادهای بزرگ منعطف می کنند.

شرکت تبلیغاتی مجریان با استفاده از زبده ترین نیروهای تخصصی نمایشگاهی در بخش های نیروی نمایشگاهی اینفورمیشن ، نیروی نمایشگاهی سوپروایزر ، نیروی نمایشگاهی مهماندار ، نیروی نمایشگاهی پذیرایی ، نیروی سمپلر ، نیروی ایونت تامین کننده حجم زیادی از فعالیت شرکت های معتبر در نمایشگاه بین المللی می باشد.

نیروهای نمایشگاهی مجریان همگی آموزش تخصصی نمایشگاهی دیده و دارای تائیدیه epat می باشند .