تیم تخصصی مجریان با دارابودن گرید B نمایشگاهی در زمینه غرفه سازی نمایشگاهی تا متراژ 800 متر مربع توانایی اجرا دارد.
در ابتدا طراحی غرفه نمایشگاه و طراحی سه بعدی غرفه توسط تیم طراحی اجرا و سپس تیم فنی اقدام به ساخت غرفه نمایشگاه در داخل کارگاه می نماید.
اکیپ نمایشگاهی مجریان در 3 روز قبل از شروع نمایشگاه بصورت 24 ساعته اقدام به پیاده سازی و ساخت غرفه در نمایشگاه می نماید.
همچنین غرفه سازی در کیش ، غرفه سازی در شهرستان توسط اکیپ نمایشگاهی مجریان انجام می گیرد.