کمپین دونینو

دونینو برای نسل امروز ...
بستنی های لاک پشتی دونینو متفاوت تر از گذشته به سبک جدید
کمپین دونینو از صفر تا صد با تیم مجریان شکل گرفت و در زمان خودش مورد توجه عموم مخصوصا کودکان و جوانان پر نشاط قرار گرفت.
شاید هم بتوان گفت بستنی های اسکوپ با الهام از دونینو شکل گرفتند.
طبق آخرین نظرسنجی وقت ، نمره کمپین 1 ساله دونینو از 100 ، 87 شد